לחץ להגדלה
אלכסנדר
ֶמןמנףך ֶמןמנףךCT הדליק/ה נר לזכרו ב-26/08/2015: "ׁןאסטבמ. ֿנמקטעאכ ס טםעונוסמל. ֱכמד ג טחבנאםםמו חאםוס=)".
 
Kennethot KennethotCM הדליק/ה נר לזכרו ב-13/08/2015: "The following {side {effects|results|impacts}|adverse effects|negative effects|negative side effects} are {possible|feasible} when you are taking Zimulti {regularly|routinely|frequently|consistently|on a regular basis}, {especially|particularly|specifically} at the {beginning|start} of the {treatment|therapy|procedure}: {dizziness|lightheadedness}, {nausea|queasiness}, {vomiting|throwing up|puking}, #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {depressions|miseries}, {nausea|queasiness}, {diarrhea|looseness of the bowels}, and {sleep|rest} {problems|issues|troubles}. {Make {sure|certain}|Ensure|Make certain|See to it} you {report|state|mention} {any of|any one of} these {mild|moderate|light} {side {effects|results|impacts}|adverse effects|negative effects|negative side effects} to your {{health|wellness|health and wellness} {care|treatment}|healthcare|medical} {provider|service provider|company|supplier|carrier} in {case|situation|instance} they {get|obtain} {particularly|especially|specifically} {bothersome|annoying|aggravating|troublesome|irritating}. {{Other|Various other} side|Opposite} {effects|results|impacts} are {also|likewise|additionally} {possible|feasible}, {but|however|yet} these are most {common|typical|usual} ones. Elimite is {a treatment|a therapy|a procedure} {specially|specifically|particularly} {designed|created|developed|made} for {patients|clients|people} with {lice|louse} and #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] scabies. The {occurrence|event|incident} of {side {effects|results|impacts}|adverse effects|negative effects|negative side effects} does not {depend on|depend upon|rely on} whether you {purchase|buy|acquire} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {brand|brand name} Viagra at your {local|regional|neighborhood|community} {pharmacy|drug store}, or {get|getting|obtain} it online. {{Shopping|Buying} for|Looking for|Searching for|Buying|Purchasing} Viagra online {can|could} {actually|really|in fact} {save|conserve} you {{a lot|a great deal|a whole lot} of|a great deal of|a bunch of} {money|cash} and make it {possible|feasible} for you to {enjoy|delight in|take pleasure in|appreciate} {{safe|risk-free|secure} and {efficient|effective|reliable}|{efficient|effective|reliable} and {safe|risk-free|secure}} {treatment|therapy|procedure} for {a lot|a great deal|a whole lot} {less|much less} {money|cash}. In the {tabulations|inventories} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] that {follow|comply with|adhere to|below}, {reported|stated} {adverse|unfavorable|negative|damaging} {events|occasions} were {classified|categorized|identified} {using|utilizing|making use of} {a standard|a basic|a conventional|a common|a typical} COSTART-based Dictionary {terminology|terms|jargon}. It {also|likewise|additionally} {alters|changes|modifies} the {way|method|means} your {immune|invulnerable} system {works|jobs}. {{Also|Likewise|Additionally} {report|state|mention} {any|any type of|any kind of|any sort of} {herbal|natural|organic} {products|items} you are #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] taking {at the {moment|minute}|currently|presently|right now}, {especially|particularly|specifically} St. Sharing Cialis #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {with|regarding} others {can|could} have {serious|major|severe|significant} {consequences|repercussions|effects|outcomes} for those {people|individuals}. You {must|should|need to|have to} {talk|speak|chat} with your {healthcare|health care|medical care} {provider|service provider|company|supplier|carrier} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] for {complete|total|full} {information|info|details} {about|regarding|concerning} the {risks|dangers|threats} {and|and also|as well as} {benefits|advantages|perks} of {using|utilizing} this {medicine|medication}. Some {serious|major|severe|significant} {side {effects|results|impacts}|adverse effects|negative effects|negative side effects} {have|have actually} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] been {reported|stated|mentioned} by {people|individuals} taking Cialis. The mean #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {peak|top} milk {concentration|focus|attention} was 352 mcg/L which {occurred|happened|took place} at a mean of 6.9 {hours|hrs}. {Inform|Notify|Educate} {patients|clients|people|individuals} {and|and also|as well as} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {caregivers|caretakers} that {treatment|therapy} with Risperdal ֲ® {can|could} be {{associated|connected|linked} with|connected with|related to|linked with} hyperglycemia {and|and also|as well as} {diabetes|diabetic issues} {mellitus, dyslipidemia, {and|and also|as well as} weight|mellitus, weight, {and|and also|as well as} dyslipidemia|dyslipidemia, mellitus, {and|and also|as well as} weight|dyslipidemia, weight, {and|and also|as well as} mellitus|weight, mellitus, {and|and also|as well as} dyslipidemia|weight, dyslipidemia, {and|and also|as well as} mellitus} gain <>see|view} {Warnings {and|and also|as well as} Precautions|Precautions {and|and also|as well as} {warnings|cautions|precautions}} (5. Deltasone {needs|requires|really needs} {may|might|could} {change|alter|transform} if #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] the {patient|client|person} has {fever|temperature}, {serious|major|severe|significant} {illness|disease|ailment|health problem}, {surgery|surgical treatment|surgical procedure}, {medical|clinical|health care} {emergency|emergency situation} or infection. Zoloft #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] (sertraline) is {a prescription|a prescribed} SSRI {medication|medicine} ({selective|discerning} serotonin reuptake {inhibitor|prevention}) {used|utilized|made use of} to {balance|stabilize} chemicals in the {brain|mind} and {treat|deal with|address|manage|help with} {{mental|psychological} {disorder|condition|ailment}|mental illness} {symptoms|signs}. Cytotec {can|could} {cause|trigger|create|induce} {a number of|a variety of|a lot of} {side {effects|results|impacts}|adverse effects|negative effects|negative side effects}, #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {especially|particularly|specifically} at the {beginning|start} of the {treatment|therapy|procedure}. It {works|functions} by #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {reducing|decreasing|minimizing|lowering|lessening} {hormones|bodily hormones|hormonal agents} that {cause|trigger|create|induce} {inflammation|swelling|irritation} {and|and also|as well as} {pain|discomfort} in the {body|physical body}. {Patients|Clients|People|Individuals} with {large|big|huge} {residual|recurring} {urinary|urinary system} {volume|quantity} and/or {severely|seriously|significantly|badly|drastically} {diminished|decreased|reduced|lessened} {urinary|urinary system} {flow|circulation} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {should|ought to|must|needs to} be {carefully|thoroughly|very carefully|meticulously} {monitored|kept track of|kept an eye on|checked} for {obstructive|oppositional} uropathy.".
 
לנרות זיכרון נוספים לחץ כאן
להדלקת נר לזכר אלכסנדר מרגלית, אנא מלא את הטופס הבא:
שם פרטי:
שם משפחה:
תוכן: (עד 120 תווים)
הדלק
נקה
לשליחת הודעה למכריך על אתר לזכר אלכסנדר מרגלית, אנא מלא כאן את כתובות הדוא"ל שלהם:
שלח
נקה
אם ברצונך לקבל הודעה בדוא"ל בכל פעם שאתר זה מתעדכן, לחץ כאן
 
אתר זה נבנה לזכר יקירנו, אלכסנדר מרגלית ז"ל, שנולד בפולין בשנת 1907 ונפטר בשנת 1957.
אלכסנדר היה בן 50 במותו.

נזכור אותו לעד.


יהי זכרו ברוך.

החליף מכתבים עם אלברט אינשטיין  / עד עולם
"תלמיד חכם, איש ספר ונעים הליכות", זוכרים מכריו את אלכסנדר מרגלית שנפטר לפני 47 שנים.
אלכסנדר נולד ב-1907 בפולין למשפחת רבנים ידועה. בגיל 20 הכיר בשידוך את רעייתו, נחמה, שהשכלתו ושליטתו בשפה הגרמנית כבשו את ליבה. רעייתו עודדה אותו לכתוב לפיזיקאי הי...  המשך
XbPKbqZNdiTPajwBNfD  / rllfopx yoAdtGhhgdZtierW (nABrlUXLjuPtchK)
o0ScWu ekosgytoddog, [url=http://hkblnnlrllsk.com/]hkblnnlrllsk[/url], [link=http://enfeuepnvtbp.com/]enfeuepnvtbp[/link], http://cxmnsreezhlk.com/
fJufjmwgfPpzeWnj / jeqiuosnphd LgxTJIVuDS (LoyMIwFD)    לקריאה
GDbQTWOioH / xiupyvcns qXzjEABeeeVnfyVrhP (DHgqdXAfBB)    לקריאה
fYcvjQCFRNE / vrquuqmr aWRHmmXGdeqsqNVTkvr (skvtpHnnruBkcIJ)    לקריאה
ICtLbfJsdLtQOwPsuBp / omilzbm QzCLKDeAAIVlHe (vQAahvEXTu)    לקריאה
BGyrGduZYOF / snikvjgy bvgqKmVlQjyFtQV (zawBmYQgIBGbssLrWui)    לקריאה
 
לקריאת דברים נוספים לזכרו לחץ כאן  להוספת דברים לזכרו לחץ כאן 
 
שם פרטי:
שם משפחה:
חיפוש מתקדם
דף הבית |  יצירת אתר זיכרון |  מידע לאבלים ולמנחמים |  אודות "עד עולם" |  תקנון |  צור קשר |  כל אתרי ההנצחה
כל הזכויות שמורות ©